نصب سازه های فلزی کارخانه شماره ۳ برتر

از ابتدای اسفندماه سال ۱۳۹۷پروژه طرح توسعه  کارخانه  ۳ نویدکاران در زمینی به مساحت ۱۷۰۰۰ متر مربع آغاز شده. این پروژه در سه فاز شامل، ۳۵۰۰ متر مربع انبار مرکزی و دو سالن تولید هر یک به متراژ ۴۲۰۰ مترمربع اجرا خواهد شد و کارخانه شماره یک نویدکاران به طرح توسعه کارخانه ۳ منتقل و فضاهای کارخانه شماره یک جهت توسعه و تجمیع کارخانه شماره دو مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در اردیبهشت ۱۳۹۸  نصب سازه های فلزی کارخانه ۳ تعاونی تولیدی نوید کاران در حال اجرا  و نصب میباشد