همایش مدیران شعب 1401

در تاریخ 2 و 3 آبان 1401 مجدداً به رسم سال های قبل از کرونا همایشی در راستای تحقق اهداف فروش سازمان با حضور مدیران مرتبط دفتر مرکزی و کلیه مدیران شعب در تهران برگزار گردید.در روز اول این همایش پس از سخنرانی مدیرعامل محترم سازمان در رابطه با اهداف و برنامه های کلان آینده در این حوزه، مدیران ارشد ستادی به ارائه گزارش فعالیت های خود پرداختند و در ادامه مدیران شعب دغدغه ها و مشکلات خود و اقدامات انجام شده در جهت پیش برد فروش را مطرح و راهکارهای پیشنهادی در جهت بهبود شرایط فروش سازمان را ارائه کردند.

روز دوم همایش، ضمن بازدید از کارخانه جات و انبار مرکزی، جلساتی جهت بهبود امور فی ما بین مدیران تولید، انبار مرکزی و فروش و بیان مسائل و دغدغه های فروش بین مدیران ارشد سازمان و مدیران کارخانه جات و انبار مرکزی صورت گرفت.