سبزیجات خشک

0ریال2,500,000ریال
10%
سبزي آش 70 گ
218,700 ریال
10%
سبزي پلو 70 گ
218,700 ریال
10%
سبزي ترخون70گ
307,710 ریال
10%
سبزي جعفری70گ
307,710 ریال
30%
سبزي شويد 110گ
278,460 ریال
10%
سبزي قورمه 70گ
218,700 ریال
10%
سبزي كوكو70گ
218,700 ریال
10%
سبزي گشنیز70گ
285,300 ریال
10%
سبزي مرزه 70 گ
307,710 ریال
10%
سبزي نعناع 50گ
257,310 ریال
10%
سبزی دلمه 70گرمی
256,230 ریال
10%
سبزی کوفته 70گرمی
256,230 ریال
10%
سبزی ماهی 70 گ
256,230 ریال
30%
سبزی نعناع 70 گ
221,900 ریال
10%
پياز خشك 100 گ
409,320 ریال