هندونه و یخ و عسل باهم قاطی کنید و یه اسموتی خوشمزه و خنک نوش جان کنید