افتتاح شعبه ی قزوین پخش سراسری محصولات غذایی برتر

افتتاح شعبه ی قزوین پخش سراسری محصولات غذایی برتر

از ابتدای آبان ماه سال جاری،شعبه ی قزوین پخش سراسری محصولات غذایی برتر با سازماندهی جدید شروع به کار کرد و استان زنجان نیز تحت پوشش توزیع این شعبه قرار گرفت. از این پس محصولات غذایی برتر به صورت مویرگی در شبکه های مختلف عرضه ی محصولات در سطح دو استان به صورت مرتب،ویزیت و عرضه خواهد گردید.