بازدید از نمایندگی برتر و شبکه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های عرضه کننده محصولات برتر در کانادا

در ماه گذشته مدیریت مجموعه غذایی برتر در طی سفر خود به کشور کانادا از نمایندگی عرضه محصولات برتر در کانادا بازدید به عمل آورده و از نزدیک در جریان عرضه محصولات برتر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کانادا قرار گرفتند. در حال حاضر محصولات برتر در کلیه فروشگاه‌های ایرانی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای زیر عرضه می‌شوند:
فروشگاه Fresh Co: این فروشگاه ۹۸ شعبه داشته و از فروشگاه‌های زنجیره‌ای مطرح کشور کانادا به حساب می‌آید.
فروشگاه Food Basics: این فروشگاه ۳۰۰ شعبه در استان انتاریو کانادا داشته و از فروشگاه‌های معتبر زنجیره‌ای کانادا به حساب می‌آید