بازدید دانشجویان صنایع غذائی دانشگاه ازاد قزوین

در تاریخ ۹۷/۰۹/۱۲ حدود ۴۰ نفر از دانشجویان رشته صنایع غذائی  دانشگاه آزاد قزوین پیرو هماهنگی قبلی به اتفاق استاد مربوطه جناب آقای دکتر جعفری جهت بازدید از کارخانجات برتر آمدند. ابتدا توضیحات کلی در خصوص تاریخچه شرکت نویدکاران و مراحل رشد و توسعه آن توسط معاونت فنی ومهندسی مدیر عامل ارائه شد و در ادامه ابتدا بازدید مفصلی از قسمتهای مختلف کارخانه شمارۀ یک و آزمایشگاه مربوطه انجام که در هر قسمت توضیحات فنی وعلمی لازم توسط مسئولین مربوطه ارائه و به سوالات دانشجویان پاسخ داده شد. در ادامه به واحد ۲ مراجعه و بازدید کامل و جامعی از خطوط مختلف سالن تولید و آزمایشگاه و تأسیسات  و قسمتهای جانبی کارخانه انجام و در این مرحله نیز توضیحات مبسوط توسط معاونت فنی ومهندسی و سایر مسئولین ذیربط ارائه و به سوالات بازدیدکنندگان پاسخ داده شد. پس از اتمام بازدید پذیرائی نهار از میهمانان در واحد ۲ انجام و مجددا به واحد یک برگشته  و توضیحات پایانی  و جمع بندی مسائل مربوط به بازدید انجام و هدایایی به بازدیدکنندگان تقدیم شد.