بازدید مدیرعامل محترم شرکت برتر از شعبه گیلان

جلسه بازدید شعبه گیلان با حضور مدیرعامل محترم جناب اقای مهندس فهیمی پور و قائم مقام محترم و معاونت محترم بازرگانی جناب اقای مهندس مازندرانیان و مدیریت محترم شعب جناب اقای لاهوتی با حضورپرسنل ستادی و فروش وتوزیع شعبه گیلان درمورخ ۹۷/۱۱/۱۰ درسالن همایش کادوس رشت برگزارگردید درشروع جلسه سرودجمهوری اسلامی نواخته وسپس فیلمی ازافتتاح وخط تولید کارخانه جدید برتر پخش گردید سپس جلسه با سخنان جناب اقای لاهوتی درخصوص وضعیت رشد شعبه گیلان اززمان اغازفعالیت تاکنون وهمچنین نقاط قوت وضعف وروشهای بهبود عملکرد تمامی شاخصهای فروش جهت همکاران توضیحات همراه با مستندات مربوطه ارائه فرمودند سپس جلسه با بیانات ورهنمودهای مدیرعامل محترم درخصوص وضعیت مجموعه برتر درگذار از بحرانها اشاره وفعالیتهای اینده و توقعات از روند  فروش و تولید و بارهزینه ای شرکت بطور مبسوط ارائه طریق فرمودند و جلسه با بیانات مدیر عامل و قائم مقام محترم درخصوص فرایند خرید محصولات و هزینه های مترتب برتولید و رقابت با رقبا بیانات مبسوطی رابیان فرمودند.