دریافت تقدیر نامه کاهش مصرف قند و نمک از معاونت غذا و دارو

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ زﯾﺮ ﺑﻨﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و ﯾﮑﯽ از راﻫﻬﺎي ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف و ﻗﺎﺑﻞ درك درﻣﻮرد ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺧﻮراﮐﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺿﺮوري است. ﯾﮑﯽ از راهکارهای ﻣﺆﺛﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎهش ﻣﺼﺮف ﻗﻨﺪ، ﻧﻤﮏ و ﭼﺮﺑﯽ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ، اﻧﺘﺨﺎب آگاهانه ﻣﺮدم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕر های رﻧﮕﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣًﺎ ﭼﺮاغ راهنمائی ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. درج ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي رﻧﮕﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ

ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و اﺻﻼح اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف، ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳت

دریافت تقدیر نامه کاهش مصرف قند و نمک از معاونت غذا و دارو توسط تعاونی تولیدی نوید کاران مهر تاییدی است بر اهمیت سلامت مصرف کنندگان محصولات غذائی برتر می باشد