ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ زﯾﺮ ﺑﻨﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و ﯾﮑﯽ از راﻫﻬﺎی ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف و ﻗﺎﺑﻞ درک درﻣﻮرد ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺿﺮوری است. ﯾﮑﯽ از راهکارهای ﻣﺆﺛﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎهش ﻣﺼﺮف ﻗﻨﺪ، ﻧﻤﮏ و ﭼﺮﺑﯽ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ، اﻧﺘﺨﺎب آگاهانه ﻣﺮدم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕر های رﻧﮕﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣًﺎ ﭼﺮاغ راهنمائی ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. درج ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ

ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف، ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳت

دریافت تقدیر نامه کاهش مصرف قند و نمک از معاونت غذا و دارو توسط تعاونی تولیدی نوید کاران مهر تاییدی است بر اهمیت سلامت مصرف کنندگان محصولات غذائی برتر می باشد