همایش مدیران شعب 1402

از تاریخ 8 الی 10 آذر ماه 1402 همایشی در راستای تحقق و پیشبرد اهداف سازمان فروش با حضور مدیران ارشد ستادی فروش و شعب در بندر انزلی برگزار گردید.

در روز اول همایش برنامه بازدید از مراکز تفریحی ، گردشگری و مراکز خرید بندر انزلی برگزار گردید.

روز دوم همایش در سالن اجتماعات هتل سفیدکنار انزلی برگزارشد که در طی جلسه ای پس از سخنرانی مدیرعامل محترم و مدیران ستادی فروش، مدیران شعب ضمن بیان محدودیت ها و مشکلات موجود و اقدامات انجام شده، به تبادل و جمع بندی نظرات بهبود دهنده ی شرایط و افزایش بهره وری سازمان فروش پرداختند.