کسب مقام تولید کننده نمونه ملی محصولات باغی

صنایع تبدیلی غذایی به عنوان صنایع وابسته به محصولات کشاورزی ، نقش بسزایی را در امنیت غذایی ، توسعه اقتصادی کشور ، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، افزایش بهره وری ، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات غیر نفتی ایفا می کند.

 واحد تولیدی تعاونی نویدکاران (برتر) تحت مدیریت جناب آقای محسن فهیمی پور به عنوان واحد نمونه صنایع تبدیلی و غذایی بخش کشاورزی در سی و چهارمین دوره از نمونه های ملی بخش کشاورزی سال ۱۳۹۸ انتخاب شده است.