التصنيف: معلبات

مرتب سازی بر اساس

فیلتر قیمت

10%
اکله باذنجان ۴۲۰ غرام
۱۹۷,۶۴۰ ریال
10%
باذنجان مع مصل لبن ۲۵۰ غرام
۲۸۶,۱۱۰ ریال
10%
باذنجان مقلی ۴۸۰ غرام
۵۳۰,۱۰۰ ریال
10%
حمص بالطحینه ۲۵۰ غرام
۲۱۳,۷۵۰ ریال
10%
حمص مسلوق ۴۲۰ غرام
۲۳۳,۲۸۰ ریال
10%
خضار مشکل ۴۲۰ غرام
۳۱۰,۲۳۰ ریال
10%
خضورات مقلیه ۴۸۰ غرام
۵۶۸,۸۰۰ ریال
10%
ذره الحلوی ۴۲۰ غرام
۳۱۰,۲۳۰ ریال
10%
صلصه المعکرونه ۴۲۰ غرام
۲۶۷,۷۵۰ ریال
10%
عدس ۴۲۰ غرام
۱۷۸,۱۱۰ ریال
10%
فاصولیا الخضراء ۴۲۰ غرام
۲۴۰,۲۱۰ ریال
10%
فاصولیا بینتو ۴۲۰ غرام
۲۶۹,۴۶۰ ریال
10%
فاصولیا بینتو بالفطر ۴۲۰ غرام
۳۱۴,۲۸۰ ریال
10%
فطر معلب شرائح ۴۲۰ غرام
۳۱۴,۱۰۰ ریال
10%
کرفس مقلی ۴۸۰ غرام
۲۶۵,۵۰۰ ریال
10%
مرقه قیمه مع بطاطا ۲۵۰ غرام
۴۹۹,۹۵۰ ریال
10%
وجبه الباذنجان ۲۵۰ غرام
۲۸۷,۹۱۰ ریال